Lotte Nijsten & Gillis Van Der Wee
Booreiland

06.08.2022 20.04.2023

Lotte Nijsten & Gillis Van Der Wee Booreiland

Lotte Nijsten & Gillis Van Der Wee
Booreiland

In de Noordzee staan meer dan 900 olie- en gasplatformen verspreid over de territoriale wateren van verschillende Europese landen. Maar terwijl onze vraag naar energie alleen maar toeneemt, raken de olie- en gasvelden in Europa stilaan uitgeput.

 

Met de tijd zijn de oude platformen getransformeerd in kunstmatige riffen, die voedsel en bescherming bieden aan zee-organismen. Het productieplatform wordt zo een symbolische plek waar mens, technologie en zee­leven samenkomen. In Booreiland wordt een auditief portret van de Noordzee geschetst vanuit drie perspectieven: een team mariene biologen, een groep arbeiders uit de olie- en gasindustrie, en het klanklandschap van de zee zelf. De voorstelling vertrekt vanuit een luisterende houding: wat vertellen de klanklandschappen van de Noordzee ons? Wat is onze relatie met de zee? Wat verlangen we van de zee en wat geven we haar terug? En heeft de zee voor ons waarde als zee, los van haar waarde voor de mens?

concept Lotte Nijsten & Gillis Van Der Wee interviews, tekst & regie Lotte Nijsten field recording Lotte Nijsten en Gillis Van Der Wee sound design Gillis Van Der Wee muziek Thomas Van Walle & Gillis Van der Wee scenografie Fleur Roggeman Lichtontwerp Seppe Brouckaert foto Cato Beljaars en Lotte Nijsten dramaturgie Els Theunis, Adriaan Van Aken & Christophe Aussems in samenwerking met Het Nieuwstedelijk en Cas-Co coproductie van De Grote Post met steun van De Vlaamse Overheid en Sabam For Culture met dank aan Stijn Demeulenaere, Musica, NIOZ, VLIZ, RITCS School of Arts en ONE-Dyas

Dinsdag06.12.202220:00CCHA, HasseltImpactfestivalTickets
Donderdag20.04.202318:0030CC / Wagehuys, LeuvenWarm AlarmTickets
Zaterdag06.08.202217:00TAZ (KAAP), OostendenA Seat for the Sea #5 (preview voorstelling + gesprek)
Zaterdag10.09.202220:15De Nieuwe Zaal, HasseltTry-out
Zaterdag22.10.202213:30CC Palethe, PeltOortreders Festival
Donderdag27.10.202220:00GC Kontakt, Sint-Pieters-Woluwe
Zaterdag03.12.202219:00CC De Grote Post, Oostende10 jaar De Grote Post

In de Noordzee staan meer dan 900 olie- en gas­plat­for­men ver­spreid over de ter­ri­to­ri­a­le wate­ren van ver­schil­len­de Europese lan­den. Maar ter­wijl onze vraag naar ener­gie alleen maar toe­neemt, raken de olie- en gas­vel­den in Europa stil­aan uit­ge­put. Wat over­blijft zijn onbe­man­de schroot­ho­pen, te mid­den van de zee.

Met de tijd zijn de poten van de oude plat­for­men getrans­for­meerd in kunst­ma­ti­ge rif­fen, waar­op kora­len en zee­die­ren zich heb­ben geves­tigd. Het boor­plat­form wordt zo een sym­bo­li­sche plek waar weten­schap, indu­strie en zee­le­ven samenkomen.

Met deze voor­stel­ling pro­be­ren we een intiem por­tret van de Noordzee te schet­sen van­uit ver­schil­len­de per­spec­tie­ven: een marie­ne weten­schap­per, een loka­le vis­ser, een off­sho­re arbei­der en het klank­land­schap van de zee zelf.

We ver­trek­ken daar­voor van­uit een luis­te­ren­de hou­ding: wat ver­tel­len de klank­land­schap­pen van de Noordzee ons? Wat is onze rela­tie met de zee? Wat ver­lan­gen we van de zee en wat geven we haar terug? Hoe gaan we om met toe­kom­sti­ge kli­ma­to­lo­gi­sche uit­da­gin­gen? En heeft de zee voor ons waar­de als zee, los van haar waar­de voor de mens?

Na haar master Taal- en Letterkunde begon Lotte Nijsten in 2016 aan de opleiding Radio aan het RITCS. Haar audiowerk ‘Noëlla’ werd genomineerd voor de Prix Europa in de categorie Radiofictie. In 2020 studeerde ze af met haar audiodocumentaire ‘Nachtkijker’.

Gillis Van Der Wee is een sound designer met een focus op de volatiele verhouding tussen het klanklandschap en muziek. Hij behaalde een diploma Sociologie aan de KULeuven en studeerde in 2018 af in de richting ‘Sound Design’ aan het RITCS, School of Arts. Momenteel werkt hij als field recordist, sound designer en componist voor verschillende onafhankelijke film- en audiomakers.